ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.; cégjegyzékszám: 01 09 283594 ; adószám: 25583942-2-41; elektronikus levelezési címe: info@isf.hu; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett  helpitgo mobilalkalmazáson, valamint annak weboldalán a helpitgo.com internetes lapon, keresztül (a továbbiakban együttesen: Alkalmazás vagy Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és az Alkalmazás használatának feltételeit tartalmazza. Az Alkalmazás használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet.

1.         A szerződés hatálya, a szerződő felek

Jelen szerződés létrejött egyrészről az Idea-Sol Factory Kft., mint a helpitgo közösségi alkalmazás üzemeltetője, mint elektronikus szolgáltatást nyújtó Üzemeltető (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.

Adószám: 25583942-2-41

Bankszámlaszám: 12011148-01562618-00100008

E-mail: info@isf.hu, info@helpitgo.com

Honlap: https://www.helpitgo.com/

másrészt a felhasználó (továbbiakban Felhasználó).

Társaság és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek között.

Felhasználónak minősül az a természetes személy, vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki a másik Felhasználó számára a feladat teljesítése célból a Társaság által az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe veszi, továbbá Felhasználónak minősül az a természetes személy vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki feladat feladása, feladat teljesítés kérése, céljából a Társaság által az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe veszi.

Kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget és a tevékenységünkből eredő valamennyi általuk okozott kárért a törvényes képviselő áll helyt, Társaság a kiskorúak által okozott károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

A Szolgáltatást 16 éven aluli személyek nem vehetik igénybe.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Idea-Sol Factory Kft. által üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkoznak. Az Alkalmazásban történő regisztrációhoz, és a Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználóknak a számukra a regisztráció során megjelenített üzenetablakban el kell fogadnia az ÁSZF-et. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven készül. Felhasználó a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.

Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért Felhasználó felel és áll helyt.

Az ÁSZF olvasható az alábbi linken: https://www.helpitgo.com/Content/html/ASZF-gdpr%20V1.1.htm

Az Adatkezelési Szabályzat olvasható az alábbi linken: https://www.helpitgo.com/Content/html/Adatkezelesi%20Szabalyzat_GDPR_v1_1.0.htm

2.         Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2018. 05. 25. naptól visszavonásig érvényes. Az ÁSZF módosításáról a Társaság minden esetben az alkalmazásban ad tájékoztatást a Felhasználók számára, ezen kívül a közösségi médiában, a weboldalán is tájákoztathat.

3.         Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1.           A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (ismertető anyag) a regisztráció aktiválása nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes személy számára. A Rendszer további szolgáltatásai azonban az alkalmazás Apple App Store-ból, illetve Google Play Store-ból történő letöltéséhez, regisztrációhoz és belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes. Az alkalmazásba csak 16 éven felüliek regisztrálhatnak!

3.2.           Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők (e-mail cím és jelszó) kitöltésével vagy Facebook-, Google-fiókok segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook, Google általános felhasználói feltételei is megfelelően alkalmazandóak a Szolgáltatás igénybevétele során. A sikeres regisztráció feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása, melyre a regisztráció során külön ablakban hívjuk fel a Felhasználó figyelmét, és a megjelenített jelölőnégyzet bepipálásával fogadja el azokat. Sikeres regisztráció esetén az Alkalmazást üzemeltető Társaság aktiváló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki regisztrációja megerősítését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást. Facebook vagy Google profillal létrehozott regisztráció során nem kerül kiküldésre aktiváló link, mivel az autentikáció folyamatát az adott platform végzi.

3.3.           Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért az Alkalmazást üzemeltető Társaság felelősséget nem vállal.

3.4.                A Felhasználó a Regisztráció során megtett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatában  hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás végzéséhez szükséges személyes adatait az Alkalmazást üzemeltető Társaság az Adatkezelési Szabályzatban lefektetett feltételek szerint kezelje.

 

3.5.           A Felhasználó a regisztrációt követően az alkalmazásba belépve feladatot adhat fel, a részletek megadásával: kategória választása; címadás, részletek, fénykép, lejárati idő, helyszín, ár vagy barter. A feladott feladatok elvégzésére jelölhet felhasználókat azok közül, akiket a rendszer a profiljukban megjelölt kategóriáik alapján, a feladattól való távolsági sorrendben felajánl, vagy elfogadhat feladatra jelentkezőt is, minderről az alkalmazás értesítést küld a másik fél számára. A felhasználó a jelölést elfogadhatja, melyről a másik fél értesítést kap, vagy elutasíthatja.

 

3.6.           A Felhasználó jelentkezhet feladatokra. A jelentkezését elfogadhatják melyről a másik fél értesítést kap, vagy elutasíthatják.

3.7.           A profil felfüggesztésére a Beállítások "Profil felfüggesztése" funkcióval van lehetőség. A felfüggesztést követően a profil a Felhasználó döntése szerint helyreállítható.

3.8.              A feladat a Felhasználó valamilyen szolgáltatás, vagy termék iránti igénye, amely nem mond ellent a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak.

3.9.           A Társaság nem felelős a Felhasználók egymás között létrejött pénzügyi, fizetési megállapodásáért, semmilyen módon nem foglalkozik a fizetéssel vagy árajánlatokkal.

3.10.           A Társaság az Alkalmazásban biztosítja a Felhasználók közötti kommunikációt chat felület formájában, egy feladattal kapcsolatos kölcsönös visszaigazolás esetén (jelentkezés-elfogadás; jelölés-elfogadás). A Felhasználó értesítést kap minden chat üzenetről.

3.11.           A Felhasználóknak lehetőségük van a profil végleges törlésére. A végleges törlést követően a profil újra aktiválására nincs lehetőség, a profilhoz tartozó adatok a Társaság adatbázisából véglegesen törlésre kerülnek. A profil végleges és helyreállítási lehetőség nélkül törlésére, a fiókba való bejelentkezést követően, a support-nak küldött e-mail üzenet küldésével van lehetőség az info@helpitgo.com email címre. A törlési folyamat a törlési kérelmet tartalmazó email elküldésétől számított legfeljebb 60 napig tarthat. Az adatok a törlés ideje alatt nem érhetők el az oldal többi felhasználója számára. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság a profil törlése során a Felhasználó e-mail címét az engedély nélküli újraregisztrálás megakadályozása céljából 2 évig megőrzi. Ennek kizárólagos célja, bármilyen visszaélés céljából történő (pl.: a negatív értékelések eltüntetését szolgáló) újraregisztráció megakadályozása.

3.12.           Létrehozható Profilok fajtái

  3.12.1.             Magánszemély Profil

  3.12.2.             Vállalati Profil

4.         A felelősség kérdése

4.1.           Az Alkalmazást üzemeltető Társaság által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Felhasználók közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a feladatok teljesítése során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért.

4.2.           A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁSZF és Adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul vesz.

4.3.           Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.

4.4.           A Társaság nem ellenőrzi, hogy a Felhasználó, szolgáltatása szerint megfelel-e a Cégjegyzékben, vagy az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában bejegyzett tevékenységének.

4.5.           A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladatok teljesítése során az Idea-Sol Factory Kft. nem végez szolgáltatást, azaz az Idea-Sol Factory Kft. csak a Felhasználók közötti feladatokat közvetíti, így nem tartozik felelősséggel a Feladatot végző által végzett munkáért, esetleges károkozásért.

4.6.           A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítője nem az Idea-Sol Factory Kft. munkavállalója, és nem áll az Idea-Sol Factory Kft-vel megbízási jogviszonyban sem, hanem a Felhasználó másik Felhasználó számára alkalmi, projektszerű szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó. A Felhasználónak a másik Felhasználóval szemben jogai, kötelezettségei a vonatkozó jogszabályok kereti között a helpitgo Általános Szerződési Feltételei alapján állnak fenn.

4.7.           A Felhasználó a másik Felhasználónak akár szándékosan, akár gondatlanul okozott valamennyi kárért teljes körű felelősséget vállal.

4.8.           Jelen ÁSZF szándékos megszegésének minősül az az eset, ha a Felhasználó a helpitgo által közvetített másik Felhasználó személyes adatainak birtokában a helpitgo kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Felhasználók csak a helpitgo-n keresztül léphetnek egymással kapcsolatba a helpitgo-n feladott feladatokkal kapcsolatban. A jelen ÁSZF fentiekben rögzítettek szerinti megszegése esetére az alábbi rendelkezések irányadók:

     4.8.1.             Amennyiben bebizonyosodik, hogy Felhasználó megkerülni szándékozik a helpitgo-t, úgy a jelen ÁSZF megszegője 100 000,-Ft, azaz egyszázezer forint kötbér megfizetését vállalja a Társaság részére.                                                                                                                      

     4.8.2.             A Társaság a Felhasználót az alkalmazás használatából azonnali hatállyal kizárja, megtiltva az újraregisztrálást.

4.9.           Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (bekeltet.hu).

4.10.           Az Alkalmazást üzemeltető Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet zsúfoltságából vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) erednek.

4.11.           A Társaság nem felelős a Felhasználót ért semmilyen, az Alkalmazás funkcióiból vagy tartalmából eredő kárért, vagy a Felhasználó által az Alkalmazásban közzétett adatok következtében elszenvedett kárért.

4.12.           Az Alkalmazást üzemeltető Társaság az Alkalmazásban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével teszi közzé.

4.13.           A Felhasználó köteles gondoskodni az Alkalmazás belépési adatainak az illetéktelen felhasználókkal szembeni védelméről. A Társaság nem felelős az adatokkal való visszaélésért, amennyiben a felhasználó jelszavát harmadik fél előtt ismertté teszi.

4.14.           A Társaság nem felelős az Alkalmazáson megjelenő értékelések tartalmáért.

5.         Panaszkezelés, vitarendezés

5.1.           A Felhasználó panaszát az info@isf.hu vagy info@helpitgo.com e-mail címen jelezheti az Alkalmazást üzemeltető Társaságnak. A Társaság a beérkezett panaszra 10 munkanapon - belül reagál.

5.2.           Vitás helyzet esetén, amennyiben Felek egymás között nem tudnak megegyezni, Felek kérhetik a Békéltető Testület közbenjárását a vita lerendezésében, vagy a Felek a jogvita megoldása érdekében bírósághoz fordulhatnak.

5.3.           Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (bekeltet.hu).

5.4.           Jogszabályi kötelezésre az Alkalmazást üzemeltető Társaság vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

5.5.           Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

5.6.           A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

5.7.           Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

6.         A Felhasználó kötelezettségei a feladat vállalásakor

A Felhasználó, mint feladatot végző:

6.1.           a feladat elvégzése során köteles a feladatot feladó Felhasználóval megállapodottak szerint elvégezni a feladó Felhasználó által igényelt szolgáltatást, a tőle elvárható odafigyeléssel és szakértelemmel, valamint Magyarország hatályos jogszabályainak a betartásával.

6.2.           megtesz minden szükséges óvintézkedést a feladatot feladó Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

6.3.           a Felek által kívánt végeredmény eléréséhez a lehető leginkább megfelelő módon végzi el a feladatot.

6.4.           a feladat elvégzését követően a feladat elvégzéséről számlát bocsát ki a feladatot feladó Felhasználó részére, amennyiben ezt jogszabály előírja.

6.5.           a feladat elvégzését követően, vagy annak meghiúsulása esetén a feladatot értékeli és lezárja.

7.         A Felhasználó kötelezettségei a feladat feladásakor

A Felhasználó, mint feladat elvégzését igénybevevő:

7.1.           megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a feladatot elvégző felhasználó hatékonyan elvégezhesse az általa igényelt feladatokat, szolgáltatásokat.

7.2.           mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a feladatot végző számára;

7.3.           szavatolja, hogy a felkínált munkalehetőség sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekeit, továbbá a munkalehetőség csak olyan valós feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyet a munka felkínálója ténylegesen biztosít.

7.4.           köteles a feladatot elvégző Felhasználó által elvégzett munka ellenértékét a Felhasználóval kötött megállapodásban rögzítettek szerint megtéríteni.

7.5.           a feladat végeztével, vagy annak meghiúsulása esetén a feladatot értékeli és lezárja.

8.         Egyéb rendelkezések, kizárás, törlés a regisztráltak soraiból, Felhasználók általi jelentés

  8.1.           Amennyiben a feladatot feladó Felhasználó a feladatot végző Felhasználó helyszínre érkezése esetén nem a kialkudott munkára kéri fel a szolgáltatás elvégzésére felkért Felhasználót, vagy a feladatot feladó Felhasználó más nevében kérte a szolgáltatást, de azt nem jelezte a feladatot végző Felhasználónak előzetesen, akkor a feladatot végző jogosult indoklás nélkül megtagadni a munka elvégzését.  Amennyiben egy szolgáltatást végzőről vagy akár a szolgáltatást igénybevevő Felhasználóról 3-nál több egy csillagos értékelés születik, a Felhasználó a regisztráltak soraiból automatikusan törlésre kerül. Sem szolgáltatást végző, sem szolgáltatást igénybevevő Felhasználó nem reklámozhatja tevékenységét (nem hirdetheti szolgáltatásait) az Alkalmazásban, semmilyen formában nem jelenítheti meg sem telefonszámát, sem honlapjának címét, sem egyéb elérhetőségét.

8.2.           Idea-Sol Factory Kft.-nek joga van az alkalmazásban megjelenő szövegeket, értékeléseket, képeket, felhasználói tartalmakat moderálni.

8.3.           Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha Felhasználó a feltöltött fotókon a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsbe ütköző és / vagy figyelemfelkeltő tartalmat közöl. Amennyiben a fotókkal való visszaélés fentiekben meghatározott esete bekövetkezik a visszaélést elkövető Felhasználó 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbér megfizetését vállalja a Társaság felé, továbbá az Alkalmazásból azonnali hatállyal való kizárását és újra regisztrálásának tiltását vonja maga után.

8.4.           Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, a Feladatok részletes leírásában, a bemutatkozásban megjelenő, vagy a felhasználók értékelésénél  szereplő, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb, jó erkölcsbe ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg, amely a helpitgo kikerülésére vagy kijátszására alkalmas.

8.5.           A fentieken túl megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, ha a Felhasználók:

     8.5.1.             a regisztráció során olyan fotót tölt fel, melyből kiderülhet a telefonszáma vagy egyéb elérhetősége.

     8.5.2.             másik felhasználót jelöl meg

     8.5.3.             egyéb szolgáltatások reklámozása céljából saját linket tüntet fel

     8.5.4.             saját szolgáltatását hirdeti

8.6.           Az Alkalmazásban tilos és a felhasználó az Alkalmazásból azonnali hatállyal való kizárását és újra regisztrálásának tiltását vonja maga után azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

     8.6.1.             alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen

     8.6.2.             nem az elvégzendő vagy igényelt feladatra vonatkozik

     8.6.3.             véleményformálásra szolgál a portáltól független közösségi és egyéb médiában.

     8.6.4.             vulgáris

     8.6.5.             szexuális tartalmú

     8.6.6.             politikai tartalmú

     8.6.7.             jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

     8.6.8.             bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

     8.6.9.             jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

  8.6.10.             jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

  8.6.11.             mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

  8.6.12.             megtévesztő információt tartalmaz;

  8.6.13.             a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

  8.6.14.             vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

8.7.           Az alkalmazáson továbbá az alábbi szolgáltatások hirdetése tiltott, megszegése az Alkalmazásból való kizárást és az újraregisztráció tiltását vonja maga után:

     8.7.1.             Társkeresési szolgáltatás;

     8.7.2.             Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

     8.7.3.             Telefonfüggetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;

     8.7.4.             Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

     8.7.5.             Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

     8.7.6.             Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;

     8.7.7.             Magánszemély által nyújtandó hitel, kölcsön, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

8.8.           A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni az Alkalmazásban; Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja az Alkalmazást, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

     8.8.1.             a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

     8.8.2.             a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja az Alkalmazást vagy a Szolgáltatást;

     8.8.3.             a Felhasználó az Alkalmazásban olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja az Alkalmazást, hogy az a Társaság jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

     8.8.4.             a Felhasználó az Alkalmazást, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

     8.8.5.             a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel az Alkalmazás módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

     8.8.6.             a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az Alkalmazás, Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

     8.8.7.             vagy a fentiek gyanúja felmerül.

8.9.           Amennyiben egy adott Feladat leírása esetében a Társaság a 8. pontban leírt tiltott tevékenységek valamelyikét azonosítja, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a feladót, megjelölve az eltávolítás indokát.  Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak a Felhasználó profil adatlap oldalán felvitt adatai között szerepelhet, mely nem nyilvános csak az Társasággal való kapcsolattartást szolgálja. A Feladatok szöveges részében csak a feladattal kapcsolatos információk szerepelhetnek, vagyis telefonszám, e-mail cím, link nem kerülhet bele ebbe a szövegbe és a szöveg nem tartalmazhat valótlan, vagy félrevezető információt a feladatról. A Társaság fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

8.10.           Jogsértő tartalom bejelentése esetén Társaság jogosult a Felhasználó publikus felületének azonnali zárolására, a jogsértő tartalom eltávolításáig. A Társaság bejelentés esetén eleget tesz a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályban foglaltaknak. A kivizsgálás jogi költségeit, jogos bejelentés esetén a Társaság a jogsértőre terhelheti.

8.11.           A Felhasználó a feladat adatlapján lévő “Jelentem” feliratú gombbal jelentheti a feladatot a Társaság felé. A Társaság egy jelentett feladatról email üzenetben kap tájékoztatást. A jelentett feladatokkal kapcsolatos teendőket a Társaság saját hatáskörben 30 napon belül bírálja el.

9.         Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

9.1.           A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) valamennyi szerzői jogainak jogosultja az Alkalmazást üzemeltető Társaság. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel az Alkalmazást üzemeltető Társaság kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

9.2.           A Társaság fenntartja magának a szerzői és iparjogvédelemmel kapcsolatos valamennyi jogot, mind a honlapon megtalálható koncepció, tartalom és képi elemek tekintetében.

10.          Záró rendelkezések

10.1.           Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Szabályzat.

10.2.           A Társaság jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.

11.         Jogszabályok

     2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

     https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

     2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

     https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

     https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

     2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

     https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV

❖   az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”)