ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT/PRIVACY POLICY

A „helpitgo” SZOLGÁLTATÁSHOZ

Utolsó módosítás: 2018.05.24

 

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő neve: Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-283594

Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.

E-mail: info@isf.hu , info@helpitgo.com

  1. Bevezető

                        1.1.             Jelen Adatkezelési Szabályzat az Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.; cégjegyzékszám: 01 09 283594 ; adószám: 25583942-2-41; elektronikus levelezési címe: info@isf.hu, telefon: + 36 1 123 4567; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett – http://www.helpitgo.com/ – (továbbiakban: Társaság) mobil alkalmazáson a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok, valamint a Társaság számára a hatályos jogszabályok által előírt, jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesen kezelendő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

                        1.2.             Az Idea-Sol Factory Kft. (a Társaság) az Apple Store-ból és a Google Play áruházból letölthető mobiltelefonos alkalmazás formájában online platformot (Alkalmazás) üzemeltet, (továbbiakban: Szolgáltatás) melyen keresztül a Felhasználók feladatokat (továbbiakban: Feladat) adhatnak fel és feladatokat oldhatnak meg.
A feladatok az alkalmazásban szereplő kategóriák valamelyikébe tartozó tevékenységek, problémák, amelyet a felhasználó közzé tehet. A feladott feladatokra a felhasználók jelentkezhetnek, vagy a feladatok feladója jelölheti, felkérheti a felhasználókat a feladat elvégzésére. A jelentkezések és jelölések kölcsönös visszaigazolást követően chat felületen történő kapcsolattartási lehetőséget nyitnak meg a Felhasználók között. Ezek a chat felületek minden esetben az adott feladathoz kapcsolódóan jönnek létre és a feladat elvégzését és lezárását követően inaktívvá válnak és archiválásra kerülnek. A feladatok az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően adhatóak fel és vállalhatóak el.

                        1.3.             Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a mobil alkalmazásban végrehajtott regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a helpitgo online platformon keresztül a Társaság által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére.

                        1.4.             A jelen Adatkezelési Szabályzat és az applikációban és a weboldalon is elérhető Általános Szerződési Feltételek megismerése után az alkalmazás letöltését követően végrehajtott, a regisztráció során megtett egyértelmű, önkéntes, határozott, és tájékozott nyilatkozatával – azaz jelen Adatkezelési Szabályzat ismeretében, és ennek elfogadásával -, a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Társaság jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

  1. Az adatkezelés elvei

                        2.1.             A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Társaság a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendeletével („GDPR​”)összhangban kezeli.

                        2.2.             A Társaság kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a jogszerűség és tisztesség, a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

                        2.3.             A Társaság annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden tőle elvárható, a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint megvalósítható technikai és szervezési intézkedést megtesz.

                        2.4.             Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések, és fogalmak jelentése alatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell érteni.

                        2.5.             Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

                                          2.5.1.             2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

                                          2.5.2.             2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

                                          2.5.3.             2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

                                          2.5.4.             2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a)

                                          2.5.5.             2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);

                                          2.5.6.             16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;

                                          2.5.7.             az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”).

                        2.6.             A Szolgáltatás használatához kapcsolódó személyes adatkezelések elsősorban a Felhasználók határozott, önkéntes, és tájékozott hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a Felhasználókat. Felhívjuk a Társaság részére a mobilalkalmazásban személyes adataikat közlő Felhasználók  figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, a Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  1. Az adatkezelés célja

                        3.1.             Az alkalmazás használata során a Társaság a Szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

                        3.2.             A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztráció során ad meg.

                        3.3.             Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook és/vagy Google  regisztrációval, lehetősége van ezen alkalmazások segítségével is regisztrálni. Ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli adatátadás engedélyezését követően meghatározott adatokat (felhasználónév, e-mail cím, profilkép) a létező profiljából átemel egy automatizmus, megkönnyítve ezzel a regisztrációt.

                        3.4.             A Társaság a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra.

                        3.5.             A feladatok és személyes adatok tárolásának célja: az Alkalmazás működésének biztosítása és ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, felhasználói élmény javítása.

                        3.6.             Az adatkezelések általános célja a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és a Felhasználóknak az alkalmazás használatával kapcsolatos, jellemző szokásainak figyelemmel kísérése, ezáltal az Alkalmazás Felhasználói részére személyre szabott, az igényeinek megfelelő feladatok ajánlása. A mobiltelefonszámot a Társaság a Felhasználókkal való kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra használhatja, a szolgáltatás nyújtása,  működés ellenőrzése, visszaélések megakadályozása céljából.

                        3.7.             Üzenetküldő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, tárolásához, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Társaság a feladatokra történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések, és bűncselekemények elkövetésének megakadályozása, az Általános Szerződési Feltételek szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

                        3.8.             Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés: A Társaságnak a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítése, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és ezen jogos érdekek érvényesítése céljából kapcsolat létrejöttétől számított 24 hónap időtartam alatt az adatokat, a  feladatot, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

                        3.9.             Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”). A Társaság a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat az igényérvényesítés céljából, amennyiben azok kezelése egy az Alkalmazáson feladott feladat vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán a feladat feladója vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy feladattal szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a feladott feladat sérti a Felhasználó jogszabályok által biztosított törvényes jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy feladattal kapcsolatos jogsértés (például félrevezető feladat) miatt. Végül hasonló eset az is, ha a Felhasználó a Társaság eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatosan kíván panasszal élni. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval illetve a feladattal kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés indoka, hogy ennek hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) felhasználók azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által.

  1. A kezelt adatok köre

                        4.1.             A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és a felvételt követően az adatok jelen szabályzatban rögzítettek szerinti kezelésére kerül sor. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, Társaság a valóságtól eltérő, pontatlan adatok megadásával okozott károkért való anyagi és nem anyagi felelősségét kifejezetten kizárja.

                        4.2.             Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése továbbá az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”) .

                        4.3.             Felhasználók azonosítása érdekében és a Felhasználóval való kapcsolattartás

                                          4.3.1.             Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- (opcionális) és utónév

                                          4.3.2.             Felhasználó természetes személy neme; születési ideje

                                          4.3.3.             Felhasználó e-mail címe

                                          4.3.4.             Felhasználó profilképe(i). A profilképnek extra tényezőknek kell megfelelnie: személyt kell tartalmaznia és fényképnek kell lennie (nem grafika, stb.)

                                          4.3.5.             Felhasználó telefonszáma (opcionális)

                                          4.3.6.             Felhasználó által a profil bemutatkozás részében önkéntesen megadott személyes információ és egyéb adat.

                                          4.3.7.             Social network regisztráció esetén: Facebook ID, Google ID, a felhasználónév; a felhasználó profilképe.

                        4.4.             Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok:

                                          4.4.1.             Felhasználó telefonjának IP-címe,

                                          4.4.2.             az Alkalmazásba történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve

                                          4.4.3.             a Felhasználó Alkalmazással kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok

                                          4.4.4.             a Felhasználó helymeghatározási adatai, amennyiben a készüléken bekapcsolja és külön engedélyezi

                                          4.4.5.             a Felhasználó címe, tartózkodási helye

                                          4.4.6.             a Felhasználó beszélt nyelve (opcionális)

                                          4.4.7.             Bemutatkozó szövege (opcionális)

                                          4.4.8.             Érdeklődési körei, azaz azok a kategóriák, amelyekben segítséget nyújtana (opcionális)

                        4.5.             Hírlevél küldése

                                          4.5.1.             A regisztráció során a felhasználó az erre szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával vagy az applikáció erre szolgáló menüpontjában hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az alkalmazást üzemeltető Idea-Sol Factory Kft.-től, elektronikus levelet fogadjon.

                                          4.5.2.             A Felhasználó az Adatkezelő hírleveléről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Emellett ezen tényre minden egyes hírlevél figyelemfelhívást tartalmaz.

  1. Az adatkezelés időtartama

                        5.1.             A Társaság a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Társaság a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján 60 napon belül véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.
A Felhasználó adatainak törlését az
info@helpitgo.com email címre küldött elektronikus üzentben kérheti.

                        5.2.             Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának a Társaság felé küldött e-mail üzenetben történő visszavonása esetén a Társaság megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon Szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek. Ezen túlmenően Társaság a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása ellenére sem köteles törölni azon személyes adatokat, amelyek esetében az adatok kezelése Társaságnak jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, vagyis ahol az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező erejű rendelkezése.

                        5.3.             Bármikor lehetőség van a felhasználói profil felfüggesztését kérni.. Ez nem minősül az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának, az adatokat pedig 2  évig megőrizzük amiatt, hogy a Szolgáltatás újbóli használatának megkezdésekor a korábbi felhasználót azonosítani tudjuk, és profiljának helyreállítását a Felhasználó kérésére biztosítani tudjuk. 

                        5.4.             Kivételt képez a fentiek alól, amennyiben a Társaságnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése. Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat

  1. Adatfeldolgozás

                        6.1.             Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai és egyéb, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

                        6.2.             A szolgáltatásokhoz kapcsolódó menedzsment és support szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan adatfeldolgozó:
High & Sol Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 25401831-2-41)

                        6.3.             Az informatikai rendszer működtetéséhez és szerverüzemeltetés biztosításához kapcsolódóan adatfeldolgozó:
EN-CO Software Kft. ( 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép., adószám: 14605017-2-06)

                        6.4.             Hírlevél küldéshez kapcsolódóan adatfeldolgozó:
SENDGRID Inc. (1801 California Street Suite 500.Denver, CO 80202, Amerikai Egyesült Államok,
https://sendgrid.com/)

                        6.5.             A Felhasználókkal történő kapcsolattartás céljából adatfeldolgozó:
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; https://gsuite.googl e.com)

  1. Adattovábbítás

                        7.1.             A Társaság a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére kizárólag csak a felhasználó hozzájárulásávaltovábbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Társaság rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

                        7.2.             A Felhasználó személyes adatai közül a Felhasználó keresztneve, profilképe, születési dátumából származtatott életkora, opcionálisan megadott bemutatkozó szövege kerül továbbításra az applikáción belül más Felhasználó(k) számára kizárólag abban az esetben:

                                          7.2.1.             Ha a Felhasználó a profiljában megjelölte azokat az érdeklődési köröket, amelyekben feladatokat oldana meg, akkor azzal beleegyezését adja, hogy a fentebb felsorolt személyes adatai megjeleníthetőek legyenek az adott érdeklődési körökhöz tartozó feladatot meghirdető Felhasználók számára azzal a céllal, hogy a feladatot közzétevő Felhasználó felkérhesse őt a feladat elvégzésére.

                                          7.2.2.             Ha a Felhasználó jelentkezik egy másik felhasználó feladatának elvégzésére, akkor azzal beleegyezését adja, hogy a fentebb felsorolt személyes adatai megjeleníthetőek legyenek a feladatot közzétevő Felhasználó számára azzal a céllal, hogy a feladatot közzétevő Felhasználó dönthessen a Felhasználó jelentkezésének elfogadásáról vagy elutasításáról.

  1. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

                        8.1.             A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használat során van lehetősége megismerni és elfogadni a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

                        9.1.             Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

                        9.2.             Adatok módosítása, törlése, zárolása

                                          9.2.1.             A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) az info@helpitgo.com e-mail címen vagy a www.helpitgo.com oldalon fellelhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

                                          9.2.2.             A Társaság saját hatáskörben törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

                        9.3.             Tájékoztatás

                                          9.3.1.             A Felhasználó bármikor jogosult a Társaságtól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról  az info@helpitgo.com e-mail címen vagy a www.helpitgo.com oldalon fellelhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

                                          9.3.2.             A Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

                        9.4.             A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

                                          9.4.1.             ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges

                                          9.4.2.             ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

                                          9.4.3.             valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

                                          9.4.4.             Ha a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

                        9.5.             Jogorvoslat
Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Honlap:
https://www.naih.hu/
Telefon: +36 (1) 391-1400

  1. Jogszabályok

2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp188_hu.pdf

az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”)