AZ IDEA-SOL FACTORY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A “helpitgo” SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Utolsó módosítás: 2018.08.15.

Alapadatok

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő neve: Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-283594
Adószáma:
25583942-2-41
Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Weboldala:
www.helpitgo.hu; www.helpitgo.com 
E-mail:
info@helpitgo.com

 1. Bevezető
 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.; cégjegyzékszám: 01 09 283594 ; adószám: 25583942-2-41; elektronikus levelezési címe: info@helpitgo.com; a továbbiakban: “Adatkezelő”) által üzemeltetett mobil alkalmazáson a szolgáltatást használók (továbbiakban: “Felhasználók”) valamint az Adatkezelő weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül üzenetet küldők (továbbiakban: “Érdeklődők”, Felhasználók és Érdeklődők továbbiakban együttesen, mint “Érintettek”) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok, valamint az Adatkezelő számára a hatályos jogszabályok által előírt, jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesen kezelendő személyes adatok kezelésére vonatkozik.
 2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató és az applikációban és a weboldalon is elérhető Általános Szerződési Feltételek megismerése után az alkalmazás letöltését követően végrehajtott, a regisztráció során megtett egyértelmű, önkéntes, határozott, és tájékozott nyilatkozatával – azaz jelen Adatkezelési Tájékoztató ismeretében, és ennek elfogadásával -, az Érintett hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben definiált fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak.
 1. Az adatkezelés elvei
 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet, GDPR​) összhangban kezeli.
 2. Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a jogszerűség és tisztesség, a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, kizárólag oly módon, azon jogalap alapján, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató részletesen meghatároz.
 3. Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden tőle elvárható, a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint megvalósítható technikai és szervezési intézkedést megtesz.
 4. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezések, és fogalmak jelentése alatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között, valamint a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint kell érteni.
 5. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 1. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a) (a továbbiakban: Ekertv.);
 2. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a)
 3. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 5. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 6. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
 7. 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
 8. az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR​”).
 1. A Szolgáltatás használatához kapcsolódó személyes adatok kezelése elsősorban az Érintettek határozott, önkéntes, és tájékozott hozzájárulásán, az Ekertv. 13/A. §-án, valamint az adatkezelő, illetőleg harmadik személy jogos érdekének érvényesítésén alapszik. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyekről a jelen Tájékoztató keretében részletesen tájékoztatjuk az Érintetteket. Felhívjuk továbbá az Érintettek figyelmét arra, hogy a hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze.
 1.  Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használat során van lehetősége megismerni és elfogadni a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

 1. Egyes adatkezelések
 1. Az Adatkezelő által folytatott egyes adatkezelések külön pontokban kerülnek bemutatásra.
 2. Az Adatkezelő 16. éven aluliak számára nem kínál szolgáltatást.
 3. Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Érintett anonimizált személyes adatait statisztikai célokra felhasználja. Tekintettel arra azonban, hogy ezen adatok az anonimizálást követően elvesztik az érintettel való kapcsolatot, és így a személyes jellegüket, személyes adatoknak nem minősülnek.
 4. Regisztráció
 1. Adatkezelés bemutatása
  A helpitgo mobilapplikáción keresztül nyújtott Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és a felvételt követően az adatok jelen szabályzatban rögzítettek szerinti kezelésére kerül sor. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, Társaság a valóságtól eltérő, pontatlan adatok megadásával okozott károkért való anyagi és nem anyagi felelősségét kifejezetten kizárja. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook és/vagy Google  regisztrációval, lehetősége van ezen alkalmazások segítségével is regisztrálni. Ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli adatátadás engedélyezését követően meghatározott adatokat (felhasználónév, e-mail cím, profilkép) a létező profiljából átemel egy automatizmus.
 2. Kezelt adatok köre
  A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: email cím, jelszó (csak emailes regisztráció esetén), születési dátum, profilkép, alapértelmezett cím.
  A regisztráció során opcionálisan megadandó adatok (melyek megadása nélkül létrejöhet a regisztráció, de a szolgáltatás teljes körű használata nem biztosított):  családnév, nem, telefonszám, a bemutatkozásban önként megosztott személyes információ és egyéb adat, érdeklődési körök.
  A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül: a regisztráció dátuma és időpontja; a regisztráció csatornája.
 3. Az adatkezelés célja
  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói profil létrehozása, a felhasználók azonosítása, a felhasználókkal történő kapcsolattartás.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatok megadásának pillanatában a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve ezt követően pedig az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 5. Az adatkezelés időtartama
  A regisztráció és a személyes adatok Felhasználó kérésére történő törléséig,
  melyet a Felhasználó az info@helpitgo.com e-mail címre megküldött üzenetében kérelmezhet.
 1. A helpitgo mobilapplikáció használata
 1. Adatkezelés bemutatása
  A Felhasználók számára az Alkalmazás a megadott kategóriák / érdeklődési körök és az alapértelmezetten megadott és aktuális helyadatok alapján biztosítja, hogy közzétett Feladatai a megfelelő - azaz a közelben levő, vagy online elérhető, és az adott kategóriában érdeklődést mutató - Felhasználók számára legyen látható,  hogy  ezek a Felhasználók tudjanak az adott Feladatra jelentkezni illetve felkérést fogadni, és hogy a Felhasználó a számára érdekes - azaz a közelében levő, vagy online elérhető, és preferenciájának, szűrési beállításainak megfelelő - Feladatokat böngészhesse jelentkezés céljából.
 2. Kezelt adatok köre
  Feladat létrehozásánál és feladásánál megadott adatok: feladat kategóriája, feladat elnevezése, feladat leírása, feladathoz csatolt fénykép (opcionális), jelentkezés határideje, feladathoz kapcsolódó helyadat vagy online megjelölés.
  Feladatok lezárásakor megadott adatok: partner értékelésének száma, értékelés szövege.
  Felhasználók közötti üzenetváltás során megadott adatok: Felhasználó által küldött szöveges üzenetek, csatolt fényképek.
  Az alkalmazás használata során automatikusan gyűjtött adatok: GPS (helymeghatározási) adatok (ha engedélyezve van). Feladatok létrehozásának,  állapotváltozásának időpontja.
 3. Az adatkezelés célja

Feladatok közzétételének biztosítása, jelentkezés biztosítása, Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása, a Feladatok lezárásának biztosítása.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok megadásának pillanatában a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve ezt követően pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 1. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció és a személyes adatok Felhasználó kérésére történő törléséig, melyet a Felhasználó az info@helpitgo.com e-mail címre megküldött üzenetében kérelmezhet.

 1. Marketing célú megkeresések - hírlevél küldése
 1. Adatkezelés bemutatása
  A regisztráció során a Felhasználó az erre szolgáló
  jelölőnégyzet bepipálásával vagy az applikáció erre szolgáló menüpontjában hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az alkalmazást üzemeltető Idea-Sol Factory Kft.-től, elektronikus levelet fogadjon.
  A Felhasználó az Adatkezelő hírleveléről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. A leiratkozást megteheti az applikáció erre szolgáló menüpontjában, valamint a hírlevelek végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintva, melyet minden egyes hírlevél tartalmaz.
 2. Kezelt adatok köre
  Felhasználó email címe.
 3. Az adatkezelés célja  
  Felhasználó marketing célú megkeresése.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox bepipálásával, vagy az applikáció erre szolgáló menüpontjában a “Feliratkozom a hírlevélre” lehetőség kiválasztásával,  a jelen tájékoztató ismeretében ad meg.
 5. Az adatkezelés időtartama
  A hírlevélről történő leiratkozásig, de legfeljebb a regisztráció és a személyes adatok felhasználó kérésére történő törléséig, melyet a felhasználó a fiókban található törlés gombra kattintással, vagy az info@helpitg.com email címre megküldött üzenetében kérelmezhet.
 1. Panasznak nem minősülő, elektronikus úton történő közlések, vélemények, visszajelzések céljából megadott adatok kezelése
 1. Adatkezelés bemutatása
  Adatkezelő az Érintettek által elektronikus úton közölt javaslatait, észrevételeit, az üzleti-, ügyfélkapcsolati-, és működési folyamatai optimalizálása, javítása, továbbá szolgáltatása fejlesztése céljából felhasználja és tárolja, továbbá az Érintettnek az általa megadott elérhetőségeit (többek között nevét, telefonszámát és e-mail címét) kezeli abból a célból, hogy a megadott elérhetőségein az érintettet megkereshesse, és ennek keretében észrevételeivel, javaslataival kapcsolatban kommunikációt kezdeményezhessen az Érintettek felé.
 2. Kezelt adatok köre
  Név, email cím, Érintett által megadott egyéb adat.
 3. Az adatkezelés célja 
  Kapcsolattartás, kommunikáció az Érintettekkel jelzett kérés, kérdés megválaszolásáig, illetve probléma megoldásáig, üzleti-, ügyfélkapcsolati-, és működési folyamatai optimalizálása, javítása, továbbá szolgáltatás fejlesztése.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet az Érintett elektronikus üzenete elküldésével vagy a weboldal kapcsolati űrlapjának Küldés gombra kattintásával,
  a jelen Tájékoztató ismeretében ad meg.
 5. Az adatkezelés időtartama 
  A közléstől számított legfeljebb öt év.
 1. Adattovábbítások
 1. Az Adatkezelő a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére kizárólag csak az Érintett hozzájárulásával továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.
 2. Adattovábbítások az Alkalmazáson belül
  A Felhasználó személyes adatai közül más Felhasználó(k) számára személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben az alábbi személyes adatokra vonatkozóan kerülhet sor:
 1. Ha a Felhasználó a profiljában megjelölte azokat az érdeklődési köröket, amelyekben feladatokat oldana meg, akkor azzal beleegyezését adja, hogy keresztneve, születési dátumából származtatott életkora, profiljában megadott bemutatkozása, más Felhasználóktól kapott értékelései (ide értve a kapcsolódó feladat megnevezését) megjeleníthetőek legyenek az adott érdeklődési körhöz tartozó feladatot meghirdető Felhasználó számára azzal a céllal, hogy a feladatot közzétevő Felhasználó felkérhesse őt Feladat elvégzésére.
 2. Ha a Felhasználó jelentkezik egy másik Felhasználó Feladatának elvégzésére, akkor azzal beleegyezését adja, hogy az 5.2.1 pontban is felsorolt személyes adatai megjeleníthetőek legyenek a feladatot közzétevő Érintett számára azzal a céllal, hogy a feladatot közzétevő Érintett dönthessen az Érintett jelentkezésének elfogadásáról vagy elutasításáról.
 3. Ha a Felhasználó feladatot ad fel az applikáción keresztül, azzal beleegyezését adja, hogy az 5.2.1 pontban felsorolt személyes adatai megjeleníthetőek legyenek más felhasználók számára.
 4. Ha a Felhasználó lezár egy Feladatot és Értékelést ad a másik félről, azzal együtt beleegyezését adja, hogy keresztneve, profilképe, születési dátumából számított életkora, az általa adott értékelés szövege a kapcsolódó feladat címével együtt megjelenjen a másik Felhasználó profilján annak értékelései között, valamint, hogy hasonlóképp a másik féltől kapott értékelése saját felhasználói profilján megjelenítésre kerüljön.
 1. Adatfeldolgozás
 1. Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai és egyéb, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 2. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó menedzsment és support szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan adatfeldolgozó:
 1. Tárhelyszolgáltató:
  Cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited
  Székhely: Block B, Sandyford Industrial Estate, Atrium Building, Carmanhall Rd, Sandyford, Dublin 18, Ireland
  Weboldal:
  https://azure.microsoft.com/en-us/
  Tevékenység: szervertárhely biztosítása
 2. Adatbázis-szolgáltató
  Cégnév: MongoDB, Inc.
  Székhely: 229 W. 43RD Street, 5th Floor, New York, NY 10036
  Weboldal:
  https://www.mongodb.com/
  Tevékenység: adatbázis-kezelő szolgáltatás biztosítása
  A MongoDB Inc. saját nyilatkozata szerint megfelel a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító EU és Egyesült Államok közötti Privacy Shield Framework megállapodásnak, valamint a GDPR rendelkezéseinek.
 3. Rendszerüzemeltetés
  Cégnév: EN-CO Software Kft.
  Székhely:
  6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.
  Tevékenység: Az informatikai rendszer működtetése és szerverüzemeltetés biztosítása
 4. Ügyféltámogatás:
  Cégnév: High & Sol Kft.
  Székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.
  Tevékenység: A
   szolgáltatásokhoz kapcsolódó menedzsment és support szolgáltatások biztosítása
 5. Hírlevélküldés
  Cégnév:
  SENDGRID Inc.  
  Székhely: 1801 California Street Suite 500. Denver, CO 80202, Amerikai Egyesült Államok, weboldal:  
  https://sendgrid.com/
  Tevékenység: Hírlevélküldő rendszer üzemeltetése
  A SENDGRID Inc. saját nyilatkozata szerint megfelel a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító EU és Egyesült Államok közötti Privacy Shield Framework megállapodásnak, valamint a GDPR rendelkezéseinek.
 6. Online levelezés
  Cégnév: Google Inc.
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; weboldal:
  https://gsuite.google.com
  Tevékenység: Levelezőrendszer, Érintettekkel történő kapcsolattartás biztosítása
  A Google Inc. saját nyilatkozata szerint megfelel a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító EU és Egyesült Államok közötti Privacy Shield Framework megállapodásnak, emellett az alábbi tanúsítványoknak: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, SOC 3. valamint a GDPR rendelkezéseinek.
 1. Adatbiztonság
 1. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását, ennek megfelelően az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megteszi mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják, például:
  - titkosított SSL csatornán való kommunikációval;
  - az adatokhoz való hozzáférés korlátozásával (csak azon munkavállalók férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges);
  - jelszóval védett adatbázisokkal.
 2. Habár a fenti intézkedések jelentős adatbiztonsági színvonalat garantálnak, az adatok megőrzése érdekében, a Felhasználók részéről is fokozott figyelem szükséges, különösen a jelszavak megválasztása és kezelése terén. Így nyilvánvaló bejelentkezési nevek (például: felhasználó), illetve jelszavak (például: 1234, stb.) kerülendők, javasolt továbbá a jelszavak rendszeres megváltoztatása, és a más személy részére való hozzáférhetővé tétel elkerülése.
  Az adatok biztonsága érdekében kiemelendő továbbá, hogy az Adatkezelő sohasem kéri Felhasználóktól jelszavuk e-mailben vagy bármely egyéb kommunikációs csatornán (például: SMS-ben) történő megküldését. Amennyiben a Felhasználó ilyen megkeresést kap, úgy kérjük, jelentse azt mihamarabb az Adatkezelőnek a szükséges jogi lépések megtétele érdekében.
 3. Adatkezelő a Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében harmadik fél szolgáltatók közreműködését veszi igénybe. Ezek a szolgáltatók a 6.2 menüpontban vannak felsorolva.
 4. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért, arra minden esetben a szolgáltatók saját adatkezelési szabályzatai irányadók.
 5. Adatkezelő kezeléséből az Érintettek személyes adatai egyéb esetekben nem kerülnek ki.
 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.
 2. Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15-22., 77-79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást a Munkavállalók és egyéb érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
 3. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
 4. Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.
 5. Az érintett hozzáférési joga
 1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  - az adatkezelés céljai;
  - az érintett személyes adatok kategóriái;
  - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  
  - adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  - az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  - valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
  - ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 2. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
 3. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 4. Érintett tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről az info@helpitgo.com e-mail címen vagy a www.helpitgo.com oldalon fellelhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérhet. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg az Érintett által kért tájékoztatást.
 1. A helyesbítéshez való jog
 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok módosítását az info@helpitgo.com  e-mail címen vagy a www.helpitgo.com oldalon fellelhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 1. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy az Érintett ilyen tartalmú rendelkezése alapján  indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti. Az Érintett adatainak törlését az info@helpitgo.com email címre küldött elektronikus üzentben kérheti.
 2. Az Adatkezelő saját hatáskörben törli az Érintett személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  - az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  - a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
  - a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
  - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 4. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak  értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 5. Az 8.7.1 - a 8.7.3 bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
  - véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  - személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
  - a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.7.3. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  
  - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
  - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
 2. Ha az adatkezelés a 3.8.1 bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 1. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 1. A tiltakozáshoz való jog
 1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 2. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 1. Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 1. Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 1. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 1. Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
 2. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 1. Sütik használata a Weboldalon
 1. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 2. A honlap a használata során két különböző módon helyez el cookie-t a felhasználó eszközén. Ezek közül az egyik típus, melyek a honlap a működéshez elengedhetetlenek, és amelyek elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulására nincs szükség. Ezek azért kerülnek elhelyezésre, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenete a kijelentkezésig azonosítható legyen, és így a regisztrált felhasználó adatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így az elengedhetetlen cookiekat sem, akkor a honlap szolgáltatásait Ön nem tudja igénybe venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.
 3. Ezek mellett az Adatkezelő statisztikai, és marketing célokból, az Ön hozzájárulása alapján helyez el további cookiekat, az Ön böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon. Ezeknek a cookieknak az elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található checkbox kipipálásával, és az OK gombra kattintással ad meg.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található checkbox-ok kipipálásával, és az OK gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)
 6. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
 7. Az egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama

  Elengedhetetlen sütik
  Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

ARRAffinity

helpitgo.com

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.

Session

HTTP

CookieConsent

helpitgo.com

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 év

HTTP


Preferenciális sütik
A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Nem használunk ilyen sütiket

Statisztikai sütik
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

collect

google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session

Pixel

_ga

helpitgo.com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 év

HTTP

_gat

helpitgo.com

Used by Google Analytics to throttle request rate

Session

HTTP

_gid

helpitgo.com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Session

HTTP

ai_user

helpitgo.com

Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time.

1 év

HTTP

Marketing célú sütik

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

fr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 hónap

HTTP

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

Session

Pixel

ai_session

helpitgo.com

Preserves users states across page requests.

Session

HTTP

GPS

youtube.com

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

Session

HTTP

PREF

youtube.com

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

8 hónap

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 nap

HTTP

YSC

youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

HTTP

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

yt-remote-device-id

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-session-app

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-session-name

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

tr

facebook.com

Függőben

Session

Pixel


Besorolással nem rendelkező sütik
A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

AI_buffer

helpitgo.com

Függőben

Session

HTML

AI_sentBuffer

helpitgo.com

Függőben

Session

HTML

yt.innertube::nextId

youtube.com

Függőben

Persistent

HTML

yt.innertube::requests

youtube.com

Függőben

Persistent

HTML