ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT/PRIVACY POLICY

A „helpitgo” SZOLGÁLTATÁSHOZ

 

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő neve: Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-283594

Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.

E-mail: info@isf.hu

1.            Bevezető

1.1.               Jelen Adatkezelési Szabályzat az Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.; cégjegyzékszám: 01 09 283594 ; adószám: 25583942-2-41; elektronikus levelezési címe: info@isf.hu, telefon: + 36 1 123 4567; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett – http://www.helpitgo.com/ – (továbbiakban: Társaság) mobil alkalmazáson és internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) részben önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok, részben pedig a Társaság számára a hatályos jogszabályok által előírt, jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesen kezelendő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2.               Az Idea-Sol Factory Kft. (a Társaság) a http://www.helpitgo.com/ címen és az Apple Store-ból és a Google Play áruházból letölthető mobiltelefonos alkalmazás formájában online platformot (Alkalmazás, Weboldal) üzemeltet, (a továbbiakban: Szolgáltatás) melyen keresztül ügyfelei feladatokat adhatnak fel és feladatokat oldhatnak meg. A feladatok az alkalmazásban szereplő kategóriák valamelyikébe tartozó tevékenységek, problémák, amelyet hirdetésként a felhasználó közzé tehet. A feladott feladatokra a felhasználók jelentkezhetnek, vagy a feladatok feladója jelölheti, felkérheti a felhasználókat a feladat elvégzésére. A jelentkezések és jelölések kölcsönös visszaigazolást követően chat felületen történő kapcsolattartási lehetőséget nyitnak meg a Felasználók között. Ezek a chat felületek minden esetben az adott feladathoz kapcsolódóan jönnek létre és a feladat elvégzését és lezárását követően inaktívvá válnak és archíválásra kerülnek. A feladatok az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően adhatóak fel és vállalhatóak el.

1.3.               Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a mobil alkalmazáson, illetőleg a honlapon keresztül végrehajtott regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a helpitgo online platformon keresztül a Társaság által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére.

1.4.               A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a http://www.helpitgo.com/  weboldalon keresztül a honlapon végrehajtott regisztráció során, illetőleg mobil alkalmazás használata esetén az alkalmazás letöltését követően végrehajtott a regisztráció során megtett egyértelmű, önkéntes, határozott, és tájékozott – azaz jelen Adatkezelési Szabályzat ismeretében, és ennek elfogadásával -, a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Társaság jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2.            Az adatkezelés elvei

2.1.               A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Társaság a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2.               A Társaság kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a jogszerűség és tisztesség, a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

2.3.               A Társaság annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden tőle elvárható, a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint megvalósítható technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.4.               Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések, és fogalmak jelentése alattaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell érteni

2.5.               Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

      2.5.1.                 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

      2.5.2.                 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

      2.5.3.                 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

      2.5.4.                 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a)

      2.5.5.                 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);

      2.5.6.                 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

2.6.               A heplitgo.com által folytatott személyes adatkezelések elsősorban az érintettek határozott, önkéntes, és tájékozott hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a Felhasználókat. Felhívjuk a Társaság részére a helpitgo weboldalán, vagy a mobilalkalmazásban személyes adataikat közlő érintetteket figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.            Az adatkezelés célja

3.1.               Az alkalmazás használata során a Társaság a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

3.2.               A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltése során ad meg.

3.3.               Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook; LikedIn; Google; Twitter regisztrációval, lehetősége van ezen alkalmazások segítségével is regisztrálni. Ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli adatátadás engedélyezését követően meghatározott adatokat (felhasználónév, e-mail cím, profilkép) a létező profiljából átemel egy automatizmus, megkönnyítve ezzel a regisztrációt.

3.4.               A Társaság a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra.

3.5.               A feladatok és személyes adatok tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, az Alkalmazás működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

3.6.               Az adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és a Felhasználóknak az alkalmazás használatával kapcsolatos, jellemző szokásainak figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal az Alkalmazás Felhasználói részére személyre szabott, az igényeinek megfelelő feladatok ajánlása. A mobiltelefonszámot a Társaság a Felhasználókkal való kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra használhatja, a szolgáltatás nyújtása,  működés ellenőrzése, visszaélések megakadályozása céljából.

3.7.               Üzenetküldő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, tárolásához, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Társaság a feladatokra történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések, és bűncselekemények elkövetésének megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

3.8.               Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés: A Társaságnak a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítése, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és ezen jogos érdekek érvényesítése céljából kapcsolat létrejöttétől számított 24 hónap időtartam alatt az adatokat, a  feladatot, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

3.9.               Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja, amelynek értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy az adatot megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezeknél az érdekeknél nem magasabb rendűek az érintettek személyes adatok kezelése vonatkozásában a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. A Társaság a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat az igényérvényesítés céljából, amennyiben azok kezelése egy az Alkalmazáson feladott feladat vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán a feladat feladója vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy feladattal szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a feladott feladat sérti a Felhasználó jogszabályok által biztosított törvényes jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy feladattal kapcsolatos jogsértés (például félrevezető feladat) miatt. Végül hasonló eset az is, ha a Felhasználó a Társaság eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatosan kíván panasszal élni. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval illetve a feladattal kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés indoka, hogy ennek hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) felhasználók azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által.

4.            A kezelt adatok köre

4.1.               A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és a felvételt követően az adatok jelen szabályzatban rögzítettek szerinti kezelésére kerül sor. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, Társaság a valóságtól eltérő, pontatlan adatok megadásával okozott károkért való anyagi és nem anyagi felelősségét kifejezetten kizárja.

4.2.               Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.3.               Felhasználók azonosítása érdekében kezelt adatok:

      4.3.1.                 Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév.

      4.3.2.                 Felhasználó természetes személy neme; születési ideje

      4.3.3.                 Felhasználó Regisztráció során megadott felhasználóneve (vezetéknév és utónév), e-mail címe és profilképe(i). A profilképnek extra tényezőknek kell megfelelnie: személyt kell tartalmaznia és fényképnek kell lennie (nem grafika, stb.)

      4.3.4.                 Felhasználó telefonszáma

      4.3.5.                 Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ és egyéb adat.

      4.3.6.                 Az “Regisztrál és nyerj” című  nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, az a Felhasználó szabad akaratán múlik, a Szolgáltatás igénybevétele, és az Alkalmazás további használatának nem feltétele a nyereményjátékban történő részvétel. Amennyiben nem kíván részt venni a nyereményjátékban, a weboldal kapcsolat menüpontjában, vagy e-mailben szükséges jeleznie a Társaság felé. A promóciók és a nyereményjátékokban történő részvétel céljából kezelt személyes adatokat a Társaság a természetes személy Felhasználó önkéntes, határozott, és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli kizárólag a megjelölt célra és az adott aktivitáshoz kapcsolódóan és a nyereményjáték lezárultát követő 5 évig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó.

      4.3.7.                 Social network regisztráció esetén: Facebook ID/Google ID/LinkedIn ID/Twitter ID - a felhasználóneve; jelszava; és a felhasználó profilképe.

4.4.               Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok:

      4.4.1.                 Felhasználó számítógépének IP-címe,

      4.4.2.                 az Alkalmazásba történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve

      4.4.3.                 a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,

      4.4.4.                 a Felhasználó Alkalmazással kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok

      4.4.5.                 Felhasználó helymeghatározási adatai, amennyiben a készüléken bekapcsolja és külön engedélyezi

      4.4.6.                 Felhasználó címe, tartózkodási helye

      4.4.7.                 Felhasználó beszélt nyelve

      4.4.8.                 Bemutatkozó szöveg

      4.4.9.                 Érdeklődési körök

  4.4.10.                 Szakmai végzettség, vagy tapasztalat

  4.4.11.                 Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ezeket a statisztikai célra használandó adatokat a Felhasználó egyéb személyes adataitól elkülönítetten tárolja, és minden, a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ezen adatok össze nem kapcsolhatóságát biztosítsa. Ezeket a jelen pontban meghatázorott adatokat kizárólag trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

4.5.               Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

4.6.               Az oldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A weboldalt felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Társaságtól!

4.7.               A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.8.               A regisztrációval a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az alkalmazást üzemeltető Idea-Sol Factory Kft.-től, elektronikus levelet fogadjon.

5.            Az adatkezelés időtartama

5.1.               A Társaság a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Társaság a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

5.2.               Az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának a Társaság felé küldött e-mail üzenetben történő visszavonása esetén a Társaság megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon Szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek. Ezen túlmenően Társaság a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása ellenére sem köteles törölni azon személyes adatokat, amelyek esetében az adatok kezelése Társaságnak jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, vagyis ahol az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező erejű rendelkezése..

5.3.               A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van a felhasználói profilt törölni. Ekkor eltávolítjuk a profilt, amely nem minősül az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának, az adatokat az engedély nélküli újraregisztráció megakadályozása céljából 10 évig megőrizzük. A profil törlését követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztráció engedélyezését követően van lehetőség.

5.4.               Kivételt képez a fentiek alól, amennyiben a Társaságnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése. Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

6.            Adattovábbítás

6.1.               A Társaság a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Társaság rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

7.            Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

7.1.               A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használat során van lehetősége megismerni, és elfogadni a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

8.            Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

8.1.               Adatok módosítása, törlése, zárolása

      8.1.1.                 A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) az http://www.helpitgo.com/ e-mail címen.

      8.1.2.                 A Társaság saját hatáskörben törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

8.2.               Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Társaságtól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az http://www.helpitgo.com/ címen. A Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

8.3.               A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

      8.3.1.                 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges

      8.3.2.                 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

      8.3.3.                 valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

      8.3.4.                 Ha a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

8.4.               Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Honlap: https://www.naih.hu/

Telefon: +36 (1) 391-1400

      9.Jogszabályok

    2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV

    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV

    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV

    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

    http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp188_hu.pdf